OPINION

Alex Frino says Illawarra real estate prices are set to increase